Donate Now
Puttinu Cares - CountDown Marathon
:::Puttinu Cares Foundation ::: Search
Untitled Document
Donation via SMS
5061 8939 to donate €6.99
Donation via Telephone
5160 2007 to donate €10
5170 2006 to donate €15
5180 2008 to donate €25
Grazzi Puttinu

Nixtiequ nghidu GRAZZI mill-qalb lil Puttinu Cares ta' l-ghajnuna kollha li tawna f'dan il-mument tant difficli ghall-familja taghna. Ghadna kif morna hamest gimghat l-Ingilterra biex it-tifel taghna ikun jista jiehu l-kura u qaghdna fil-flats ta' Puttinu. Progett imprezzabbli li dawk li jaghmlu uzu minnu jistghu jifhmu kemm min imexxi din l-organizzazzjoni veru jifhem x'inhuma il-bzonnijiet f'dan il-mument li il-familji jghaddu minnhom.

~  Il-hsibijiet fuq il-mard specjalment fuq it-tfal huma kbar. Il- fatt li ma kellnix noqghodu nahsbu biex insibu  fejn irridu noqghdu diga kienet bicca xoghol li nehhewlna minn fuq mohhna.

~  l-ispejjez biex tikri huma wkoll kbar. Biex tikri ghal hames gimghat mill -inqas tigik 3,500 sterlina minghajr ghadek ma missejt ma l-ikel etc.

Prosit lil Puttinu u nheggu biex in-nies ikomplu jghinu min qalbhom lil Puttinu Cares halli jkomplu ghinu izjed familji.

 
Grazzi Puttinu
 

 

Copyright 2014 Reserved - Puttinu Cares Foundation
:::Puttinu Cares Foundation ::: Footer | Get in Touch | OnLine Donations | Privacy Policy | Disclaimer |
donate now